The use of alternative methods for the detection of E. coli O157 in food products

Jolanta Sarowska1 | Magdalena Frej-Mądrzak1 | Agnieszka Jama-Kmiecik1 | Anna Kilian2 | Dorota
Teryks-Wołyniec1 | Irena Choroszy-Król1

1 Zakład Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Śląskich we Wrocławiu

2 Pracownia Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

⇒ Jolanta Sarowska, Zakład Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

Wpłynęło: 31.08.2016

Zaakceptowano: 10.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016048

Forum Zakażeń 2016;7(6):419–423

Streszczenie: Wstęp Komensalne szczepy Escherichia coli nie są chorobotwórcze dla człowieka i stanowią integralną część mikroflory jelitowej. Wykazano jednak, że niektóre szczepy tych bakterii są odpowiedzialne za biegunki u niemowląt oraz zapalenia żołądka i jelit. Werotoksyczne szczepy E. coli, zaliczane między innymi do serotypu O157, należą do groźnych enteropatogenów przenoszonych przez żywność. Przebieg i objawy kliniczne zakażenia E. coli O157 zależą od cech osobniczych oraz czynników bakteryjnych, a przyczyną ogólnonarządowych zmian chorobowych są toksyny Shiga. Celem pracy była ocena zastosowania metody alternatywnej, wykorzystującej system 3M™ MDS do wykrywania E. coli O157 w produktach żywnościowych. Materiał i metody Materiał do badań stanowiły próbki żywności uzyskane w ramach współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Badania wykonano równocześnie dwiema metodami: 3M™ MDS E. coli O157:H7 (w celu szybkiego wykrywania bakterii w próbkach żywności dzięki wykorzystaniu izotermicznej amplifikacji i zjawiska bioluminescencji) oraz techniką ELFA systemu VIDAS R, w aparacie mini VIDAS R z zestawem VIDAS R UP E. coli O157:H7. Wyniki W badaniach własnych na 73 przebadanych próbek żywności, w trzech przypadkach przy zastosowaniu techniki 3M™ MDS E. coli O157:H7 oraz w jednym przypadku przy wykorzystaniu zestawu VIDAS R UP E. coli O157:H7 uzyskano wyniki fałszywie dodatnie, których nie potwierdzono metodą referencyjną. Wnioski 1. Metody alternatywne – zarówno 3M™ MDS przy wykorzystaniu izotermicznej amplifikacji i zjawiska bioluminescencji, jak i technika ELFA systemu VIDAS R – umożliwiają w znacznie krótszym czasie, w porównaniu z referencyjną metodą hodowlaną, wykrywanie w produktach żywnościowych pałeczek E. coli należących do serotypu O157. 2. Uzyskanie wyników fałszywie dodatnich przy wykorzystaniu metod alternatywnych do wykrywania E. coli O157 w produktach żywnościowych może wskazywać na niższą swoistość tych metod w porównaniu z referencyjnymi metodami hodowlanymi.

Słowa kluczowe: diagnostyka, Escherichia coli O157, żywność

Abstract: Introduction Commensal Escherichia coli strains are not pathogenic for man and constitute an integral part of the intestinal microflora. However it is shown that certain strains of these bacteria are responsible for infant diarrhea and gastroenteritis. Verotoxic Escherichia coli (VTEC) strains include, inter alia, serotype O157 are dangerous food-borne enteropathogens. The course and clinical symptoms of E. coli O157 infection depend on individual characteristics and bacterial factors, and the cause of systemic lesions are Shiga toxin. The aim of this paper was evaluate the use of an alternative method using 3M™ MDS system for detecting E. coli O157 in food products. Material and methods Material consisted of food samples obtained in cooperation with the State Sanitary-Epidemiological Inspection in Wroclaw. The study was performed at the same time by two methods: 3M™ MDS E. coli O157:H7 in order to quickly detect these bacteria in food samples by using an isothermal amplification and bioluminescence technique and ELFA VIDAS R system, mini VIDAS R kit VIDAS R UP E. coli O157:H7. Results In our study, out of 73 tested samples of food in the three cases, using techniques 3M™ MDS E. coli O157:H7 and in one case using a set of VIDAS R UP E. coli O157:H7, obtained false positive results, which are not confirmed by the reference method. Conclusions 1. Alternative methods, either 3M™ MDS using an isothermal amplification and bioluminescence, and the technique ELFA VIDAS R system, make it possible in a much shorter time, in comparison with a reference culture method, the detection of E. coli, bacilli belonging to the serotype O157 in food products. 2. Obtaining of false positive results using alternative methods for the detection of E. coli O157 in food products may indicate a lower specificity of these methods compared with the reference breeding techniques.

 Key words: diagnostics, Escherichia coli O157, food

Udostępnij

Evereth Publishing