Job satisfaction of nurses of cardiosurgery units in Poland and Great Britain

Sabina Krupa1 | Lucyna Płaszewska-Żywko2

1 Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Lucyna Płaszewska-Żywko, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków, Tel.: (12) 431 27 08, Fax: (12) 429 48 72

Wpłynęło: 20.06.2016

Zaakceptowano: 05.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016009

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(4):99–104

Streszczenie: Wstęp Satysfakcja zawodowa obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne uczucia oraz postawy, które odnoszą się do realizacji obowiązków zawodowych podejmowanych przez pracowników. Czynniki wpływające na zadowolenie z wykonywanej pracy wśród pielęgniarek są złożone. Należą do nich m.in.: warunki i obciążenie pracą, relacje w zespole, wynagrodzenie oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Cel pracy Celem badań było porównanie satysfakcji zawodowej pielęgniarek pracujących w Polsce i Wielkiej Brytanii na przykładzie wysokospecjalistycznych oddziałów kardiochirurgicznych. Materiał i metody Badania przeprowadzono wśród personelu pielęgniarskiego oddziałów kardiochirurgicznych w Polsce (n=50) i Wielkiej Brytanii (n=50). Wiek ankietowanych mieścił się w przedziale 23–58 lat (średnio 30,6±7,39 roku). Zastosowano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa w wersji polskiej i angielskiej. Do analizy statystycznej wykorzystano test Manna-Whitney’a, test Kruskala-Wallisa, korelację Spearmana oraz test chi-kwadrat. Wyniki Respondenci z Wielkiej Brytanii deklarowali wyższy poziom zadowolenia z większości badanych aspektów pracy. Główną przyczyną niezadowolenia pielęgniarek i pielęgniarzy polskich były: niskie płace, duża odpowiedzialność, obciążenie fizyczne i psychiczne. Natomiast ankietowani z Wielkiej Brytanii jako główne przyczyny niezadowolenia wymieniali pracę zmianową oraz duże obciążenie fizyczne i psychiczne. Pielęgniarki w obu badanych krajach były najbardziej zadowolone z fizycznych warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Wnioski Satysfakcja z wykonywanej pracy w oddziałach kardiochirurgicznych była wyższa u personelu pielęgniarskiego z Wielkiej Brytanii (w porównaniu do personelu pielęgniarskiego z Polski).

Słowa kluczowe: oddział kardiochirurgii, pielęgniarki, satysfakcja z pracy

Abstract: Introduction Job satisfaction includes both positive and negative feelings and attitudes related to the professional duties undertaken by employees. Factors influencing job satisfaction among nurses are complex. They are related to working conditions, relationships in the team, workload, salary and possibilities of qualifications improvement. Aim The aim of the study was to compare job satisfaction of nurses working in Poland and in the UK taking, as an example, the study of highly specialized cardiosurgical units. Material and methods The study was performed among nurses working in cardiac surgery units in Poland (n=50) and the UK (n=50). The age of respondents ranged from 23 to 58 years (mean 30.60±7.39 years). The authors’ questionnaire in Polish and English versions was used. For statistical analysis Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation and chi-square test were used. Results Nurses working in the UK declared higher level of job satisfaction with the majority of studied aspects of their work. The main reasons for dissatisfaction of Polish nurses were low wages, a substantial level of responsibility, as well as physical and psychological burden, while English nurses mentioned shift work and considerable physical and psychological burden. Nurses in both countries were satisfied the most with the physical working conditions and the opportunity for professional development. Conclusions The level of job satisfaction was higher in nurses working in cardiosurgical units in the UK than in Polish nurses.

Key words: cardiosurgery unit, job satisfaction, nurses

Udostępnij

Evereth Publishing