Mixed, arterio-venous ulceration of the lower leg. Case report


Maria T. Szewczyk1,2 | Anna Sinkiewicz3 | Arkadiusz Jawień2 | Władysław Sinkiewicz4 | Paulina Mościcka2 | Katarzyna Cierzniakowska1,2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

3 Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

4 Klinika Kardiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Maria T. Szewczyk, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 20.02.2011

Zaakceptowano: 23.03.2011

Leczenie Ran 2011;8(1):29–33

Streszczenie: Rany przewlekłe stanowią poważne powikłanie różnych chorób i zaburzeń związanych z miejscową redukcją przepływu krwi w naczyniach żylnych i tętniczych. Opracowanie łożyska rany obejmuje cztery elementy procesu TIME i pozwala zoptymalizować warunki istniejące w ranie oraz poprawić wskaźniki gojenia. Obejmuje działania związane z usuwaniem martwych tkanek, kontrolą zakażenia, regulacją poziomu wilgotności i poprawą procesu proliferacji komórek. Niewłaściwie leczona rana może rozprzestrzeniać się w głąb tkanek. Zwiększenie skuteczności leczenia ran przewlekłych wymaga organizacji i wdrożenia kompleksowej terapii ukierunkowanej na etiologię i działania miejscowe. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości leczenia owrzodzenia kończyn o etiologii mieszanej.

Słowa kluczowe: leczenie miejscowe | owrzodzenie mieszane

Abstract: Chronic wounds are a kind of severe complications of various diseases and pathologies connected with local perfusion abnormalities in veins and arteries. Wound bed debridement included four elements of TIME process allows for wound conditions optimalisation and improve healing indicators. Such approach includes remove of necrotic tissues, control of infection, moisture balance and improvement of proliferation process. Without appropriate treatment wound can spread to the deeper tissues. Increase of treatment effectiveness can be reached by complex therapy including etiology and local environment. In the following article the authors present modern of treating mixed aetiology leg ulcers.

Key words: local treatment | mixed ulcers


Udostępnij

Evereth Publishing