Reporting and monitoring of adverse events – need or necessity

Teresa Sycz1 | Joanna Tomaszewska–Mielniczek2 | Wiesław K. Sycz 3

1 Vratislavia Medica Sp. z o.o., Szpital im. św. Jana Pawła II we Wrocławiu
2 Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego  we Wrocławiu
3 Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Teresa Sycz Vratislavia Medica Sp. z o.o., Szpital im. św. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Lekarska 1, 51-134 Wrocław, e-mail: tsycz.dj-ask@wp.pl

Wpłynęło: 05.11.2017

Zaakceptowano: 20.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017033

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):19–23

Streszczenie: W nowoczesnym procesie zarządzania podmiotem leczniczym należy uwzględnić szeroko pojętą jakość usług medycznych. Jest to konieczny i zarazem istotny warunek zapewnienia odpowiednich świadczeń zdrowotnych pacjentom oraz jednocześnie podnoszenia prestiżu danej placówki medycznej. W trakcie realizowania wielu procedur dotyczących opieki i leczenia chorych – między innymi: diagnostycznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, opieki pielęgniarskiej – mogą wystąpić zdarzenia niepożądane. Celem pracy jest wskazanie jak najlepszego opracowania i monitorowania procesu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, ich rozpoznawania oraz analizowania. Dobrze opracowany system monitorowania zdarzeń niepożądanych nie powinien być problematyczny dla personelu. Prawidłowy sposób postępowania skutkuje poprawą bezpieczeństwa pacjenta, a w sytuacji wystąpienia zdarzenia niepożądanego pozwala na podejmowanie działań naprawczych i korygujących. Analizy zdarzeń niepożądanych mają także wymiar ekonomiczny i prawny, przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa chorych oraz ich poziomu zadowolenia z otrzymywanych świadczeń medycznych. Wyciągnięte z analiz wnioski powinny stanowić kierunek poprawy systemu zarządzania jakością. Przedstawienie właściwego podejścia personelu w zakresie znajomości i rozpoznawania zdarzenia niepożądanego, jego sprecyzowania, sposobu zgłaszania, wykonywania analiz i wprowadzania działań naprawczych oraz korygujących pozwoli na podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych, a także na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu.

Słowa kluczowe: monitorowanie, personel medyczny, proces, zdarzenie niepożądane

Abstract: The modern management of a healthcare entity should also involve quality management. Noticing the need ensures high quality of health services. During the realization of many processes regarding the care and treatment of patients by medical personnel – including: diagnostic, therapeutic, physiotherapy, nursing care – the adverse events may occur. The aim of this paper is to show how to compile the best process of reporting adverse events, their recognition, analysis and monitoring. A well-designed system for monitoring adverse events should not be a problem for the staff. The developed procedure brings improvement of the patient’s safety and in case of an adverse event, allows to undertake appropriate corrective actions. The analyzes of adverse events also have the economic and legal dimensions, while increasing the patient’s safety and the level of satisfaction of the medical services. The conclusions drawn from the analyzes should be a guide to improve the quality management system. Presentation of the proper staff approach in the area of knowing and recognizing the occurrence of an adverse event, its specification, ways of reporting, performing analyzes and implementing corrective actions will allow to improve the level of medical services as well as patients’ and staff’s safety.

Key words: adverse events, medical personnel, monitoring

Udostępnij

Evereth Publishing