Risk management for heathcare-acquired infections

Tomasz Ozorowski

Sekcja ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, e-mail: tozorow@o2.pl

Wpłynęło: 24.07.2018

Zaakceptowano: 30.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018032

Forum Zakażeń 2018;9(4):203–207

Streszczenie: Zarządzanie ryzykiem zakażeń jest procesem, który stanowi podstawę działania programu kontroli zakażeń szpitalnych. Obejmuje on trzy etapy: rozpoznanie ryzyka, opracowanie i wdrożenie działań zmniejszających ryzyko oraz monitorowanie podjętych czynności naprawczych w celu określenia akceptowalnego stopnia ryzyka. Ryzyko zakażeń, występujących w następstwie pobytu chorego w szpitalu, może być określone jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Ryzyko wewnętrzne jest generowane przez placówkę ochrony zdrowia w związku z wykonywanymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi, określanymi na podstawie danych pozyskanych na skutek monitorowania zakażeń i procesów medycznych, obserwacji prowadzonych w oddziałach oraz doniesień z piśmiennictwa, m.in. w zakresie zachorowalności oczekiwanej według CDC/NHSN. Ocena istotności ryzyka jest określana na podstawie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz wymiaru związanych z nim konsekwencji zdrowotnych. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy możliwych rozwiązań zmniejszających lub eliminujących ryzyko. Ryzyko powinno zostać zredukowane do minimalnego, akceptowalnego poziomu, przy uwzględnieniu kosztów wdrożenia działań. Po skutecznym zmniejszeniu lub wyeliminowaniu ryzyka należy wdrożyć proces oceniający skuteczność podjętych działań.

Słowa kluczowe: monitorowanie zakażeń, ocena istotności ryzyka, zakażenia szpitalne

Abstract: Risk management is a foundation of the infection control program. Risk management is based on three elements: identify and risk analysis, risk management and surveillance undertaken to determine the acceptable level of risk. Risk can be external and internal, localized in the hospital setting. Internal risk is generated by a health care institution in connection with the performed diagnostic and therapeutic procedures that can be identify by infection surveillance, direct observation in hospital wards or to follow results of published research, e.g. concerning terms of morbidity anticipated by CDC/NHSN. Risk can be described by probability of the occurrence and by severity measured in terms of morbidity. Then risk analysis has been completed, review possible solutions and cost of prevention of each risk should be conducted. Ideally, the risk should be completely eliminated, eventually reduced to acceptable minimum, considering the cost of implementation. After effectively reducing or eliminating the risk, the process of assessing the efficiency of actions taken should be implemented.

Key words: health-care acquired infection, infection surveillance, risk management

Udostępnij

Evereth Publishing