The lymphatic system in history


Maria W. Bulińska1 | Michał Buliński2 | Marek Kucharzewski3 | Konstanty Ślusarczyk3

1 Oddział Pediatryczny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

2 Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ Konstanty Ślusarczyk Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 06.02.2014

Zaakceptowano: 31.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014006

Leczenie Ran 2014;11(1):37–41

Streszczenie: W pracy opisano najważniejsze odkrycia w dziedzinie limfologii począwszy od XVII wieku do czasów obecnych. Podkreślono znaczącą rolę polskich uczonych, zarówno w badaniach, jak i przy organizacji Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego.
Słowa kluczowe: metody nastrzykiwania, naczynia chłonne, naczynia mlekonośne, przewód piersiowy, układ chłonny, węzły chłonne

Abstract: In paper was presented the most important discoveries in the field of lymphology since XVII century to the present time. Participation and achievements of Polish scientists both in research and establishing of the International Society of Lymphology are accentuated.

Key words: chyliferous vessels, injection methods, lymphatics, lymphatic system, lymph nodes, thoracic duct


Udostępnij

Evereth Publishing