Invasive fungal infections in oncohematologic patients – epidemiology, diagnosis, clinical course and treatment

Krzysztof Mądry | Karol Lis

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krzysztof Mądry Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 18, Fax: (22) 599 14 18

Wpłynęło: 04.07.2016

Zaakceptowano: 19.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016032

Forum Zakażeń 2016;7(3):191–202

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG, ang. invasive fungal infections – IFI) występują szczególnie często (8–13%) u chorych leczonych intensywną chemioterapią z powodu ostrej białaczki szpikowej bądź poddawanych transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w terapii nowotworów układu krwiotwórczego. U pacjentów onkohematologicznych dominują inwazyjne aspergilozy, stanowią one 55–81% wszystkich przypadków IZG. Diagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak: inwazyjność badań, niska czułość czy brak standaryzacji, i dlatego większość rozpoznań (70%) stawiana jest tylko na poziomie „możliwe” IZG (według EORTC/MSG z 2008 roku). W pracy przedstawiono dane dotyczące epidemiologii i diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych, dokonano przeglądu podstawowych leków przeciwgrzybiczych oraz omówiono rekomendacje leczenia przeciwgrzybiczego w oparciu o wytyczne ECIL-5 z 2013 roku.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, leki przeciwgrzybicze, nowotwory układu krwiotwórczego

Abstract: Acute myeloid leukemia patients treated with intensive chemotherapy and patients after hematopoietic stem cell transplantation due to haematopoietic neoplasms are at higher risk of invasive fungal infections (IFI). The incidence rate of IFI in mentioned groups is 8–13%. Most invasive fungal infections among oncohematologic patients is caused by Aspergillus spp. (55–81%). Diagnostic tools used in IFI have significant limitations like invasiveness, relatively low sensitivity or lack of validation, therefore, most of IFI patients (70%) have only possible level of diagnosis according to EORTC/MSG 2008 criteria. This article presents IFI epidemiological and diagnostic issues, reviews basic antifungal drugs and summarizes ECIL-5 recommendations.

Key words: antifungal drugs, hematologic malignancies, invasive fungal infections

Udostępnij

Evereth Publishing