Use of clindamycin before dental procedure in immunocompromised patients – case report

Izabela Strużycka 1 | Agnieszka Bogusławska-Kapała 1 | Przemysław Orzechowski 2 | Beata Sulik-Tyszka 3 | Justyna Cieślik 3 | Marta Wróblewska 3, 4

1 Zakład Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
3 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wroblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 05.04.2016

Zaakceptowano: 19.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016016

Forum Zakażeń 2016;7(2):121–126

Streszczenie: Zabiegi w obrębie jamy ustnej wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia przejściowej bakteriemii, która może być spowodowana zarówno przez zabiegi stomatologiczne, jak i codzienne czynności higienizacyjne. Ryzyko wystąpienia bakteriemii na skutek zabiegów w obrębie jamy ustnej jest szczególnie groźne u osób z głębokimi zaburzeniami odporności, np. u pacjentów onkologicznych i hematologicznych, gdyż może prowadzić do rozsiewu zakażenia wskutek zaburzeń funkcji układu odpornościowego gospodarza oraz do zaostrzenia schorzeń podstawowych. Ważną rolę w zapobieganiu powikłaniom w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka odgrywa skuteczna profilaktyka antybiotykowa. W pracy przedstawiono dwa przypadki zastosowania profilaktyki antybiotykowej w leczeniu stomatologicznym u chorych z obniżoną odpornością.

Słowa kluczowe: immunosupresja, klindamycyna, profilaktyka okołooperacyjna, zabiegi dentystyczne

Abstract: Procedures performed in the oral cavity are linked to a high risk of transient bacteraemia, which may be caused both by dental treatment as well as by everyday hygienic activities. The risk of bacteraemia due to intraoral procedures is particularly high in individuals with severe immunosuppression, e.g. in oncological and haematological patients, as it may lead to the spread of the infection as a result of impaired function of the host immune system and exacerbation of the underlying diseases. An important role in the prevention of infectious complications in this high risk group of patients plays an effective antibiotic prophylaxis. We present two cases of administration of antibiotic prophylaxis in immunocompromised patients undergoing dental treatment.

Key words: clindamycin, dental procedures, immunosuppression, surgical prophylaxis

Udostępnij

Evereth Publishing