Risk factors related to the recognition and prevention of healthcare-associated infections

Anna Ziółko

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 52 05, Fax: (22) 331 15 64

Wpłynęło: 06.04.2016

Zaakceptowano: 22.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016017

Forum Zakażeń 2016;7(2):109–113

Streszczenie: W polskich placówkach medycznych zakażenia szpitalne (HAI) stanowią duży problem. Najczęściej występujące czynniki ryzyka HAI są związane: ze stanem klinicznym pacjenta, warunkami architektonicznymi szpitala, środowiskiem szpitalnym, stosowanymi procedurami oraz organizacją pracy personelu.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, higiena rąk, wielooporne drobnoustroje chorobotwórcze, zakażenie szpitalne

Abstract: Healthcare-associated infections (HAI) is major problem in Polish hospitals. The most common risk factors are associated with: the patient’s clinical status, conditions of architectural hospital, hospital environment, procedures and personnel working.

Key words: hand hygiene, healthcare-associated infections, multirestistant pathogens, risk factors

Udostępnij

Evereth Publishing