Boceprevir for patients with chronic hepatitis C genotype 1 previously unsyccessfully treated with pegylated interferon alpha and ribavirin

Krzysztof Tomasiewicz

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Tel.: (81) 534 94 14

Wpłynęło: 10.01.2015

Zaakceptowano: 27.01.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015001

Forum Zakażeń 2015;6(1):53–57

Streszczenie: W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w terapii przewlekłych zakażeń HCV (ang. hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C – wzw C). Pierwszymi lekami o udowodnionym bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (ang. direct antiviral agents – DAAs) były inhibitory proteazy I generacji (ang. protease inhibitor – PI) – boceprewir (BOC) i telaprewir (TVR). Ich skuteczność u osób, u których nie uzyskano eliminacji HCV, pozwoliła na eradykację wirusa i uniknięcie niekorzystnych następstw zakażenia u dziesiątek tysięcy pacjentów. W pracy omówiono problemy związane ze skutecznością i bezpieczeństwem terapii z boceprewirem w tej grupie chorych, zarówno w badaniach rejestracyjnych, jak i w obserwacjach z codziennej praktyki klinicznej.

Słowa kluczowe: boceprewir, HCV, pegylowany interferon alfa, rybawiryna, wirus zapalenia wątroby C

Abstract: Progress, that has been observed recently in chronic HCV infection treatment, started with the registration of protease inhibitors – boceprevir and telaprevir. They are the first direct antiviral agents (DAAs) with proven direct activity against HCV enzyme. The addition of boceprevir to therapy with peginterferon alpha and ribavirin resulted in high rates of sustained virologic response in previously treated patients. Their activity enable HCV eradication in thousands of patients and protect them against possible negative consequences of chronic HCV infection. This review summarizes the results of effectiveness and safety in studies with boceprevir, both registration study of RESPOND-2, and real life data from a number of observations.

Key words: boceprevir, HCV, hepatitis C virus, pegylated interferon alpha, ribavirin

Udostępnij

Evereth Publishing