The role of probiotics in recurrent Clostridium difficile-associated disease in children

Monika K. Meglicka | Jarosław Kierkuś

Klinka Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Monika Meglicka Klinka Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 00-999 Warszawa,

Tel.: (22) 815 73 84, Fax: (22) 815 73 82

Wpłynęło: 23.01.2015

Zaakceptowano: 12.02.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015002

Forum Zakażeń 2015;6(1):29–36

Streszczenie: Wraz ze wzrostem ilości przepisywanych przez lekarzy pierwszego kontaktu antybiotyków, rośnie również liczba zakażeń wywoływanych przez Clostridium difficile w populacji pediatrycznej. Związane jest to ze spustoszeniem, jakie pozostawiają po sobie w mikrobiomie jelitowym szerokospektralne antybiotyki. Z tego samego powodu zwiększa się częstość nawrotów tych infekcji. Prowadzone są badania mające na celu zapobieganie nawrotom zakażeń wywoływanych przez C. difficile. Idealnym rozwiązaniem wydają się być probiotyki, jednak zdania dotyczące skuteczności tych preparatów są podzielone. W pracy podsumowano najnowsze piśmiennictwo dotyczące roli, jaką odgrywają probiotyki w nawracających zakażeniach Clostridium difficile u dzieci.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, dzieci, probiotyki

Abstract: The increase of prescribed by GPs antibiotics causes the increasing incidence of Clostridium difficile-associated disease in paediatric population. It is strictly connected with damage that broad-spectrum antibiotics make in gut microbiome. For the same reason, the incidence of recurrence of this infection also increases. There are a number of ongoing research activities to find method preventing relapses of C. difficile infection. Probiotics seem to be the ideal solution. However, the opinion on the effectiveness of these preparations are divided. This article summarizes the latest literature on the role that probiotics play in recurrent Clostridium difficile-associated disease in children.

Key words: children, Clostridium difficile, probiotics

Udostępnij

Evereth Publishing