Evaluation of the impact of the lenght of a hospital stay of patients after limbs replantation at risk for infection and limb loss

Anna Chrapusta1 | Ryszard Mądry2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2  Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 20.01.2014

Zaakceptowano: 15.05.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014017

Forum Zakażeń 2014;5(3):157–160

Streszczenie: Wstęp Urazowe amputacje kończyn należą do najcięższych urazów i wymagają natychmiastowej pomocy chirurgicznej. Replantacje są wciąż jednym z największych wyzwań w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Ich sukces zależy od wielu czynników, przede wszystkim od mechanizmu i wysokości amputacji oraz od czasu jaki minął od urazu do zabiegu chirurgicznego. Replantacja musi zapewnić zarówno wydolny napływ tętniczy, jak i zbalansowany odpływ żylny z replantowanej kończyny. Miernikiem ukrwienia są kolor i temperatura skóry. Jednym z najrzadziej analizowanych czynników ryzyka niepowodzenia zabiegu jest miejscowa infekcja rany. Materiał i metody Dokonano analizy ryzyka powikłań po zabiegu replantacyjnym w zależności od długości trwania hospitalizacji. Wyniki U żadnego z pacjentów przebywających w szpitalu od pięciu do siedmiu dni dobry wynik replantacji nie uległ pogorszeniu po wypisie. U 66% chorych hospitalizowanych powyżej siedmiu dni (z powodu dużej odległości od miejsca zamieszkania – ponad 500 km) doszło do miejscowego zakażenia rany z wtórną koniecznością amputacji całej kończyny lub jej części. Omowienie i Wnioski Ryzyko miejscowego zakażenia rany po replantacji wydaje się wzrastać wraz z długością trwania hospitalizacji. Obecność tkanek martwiczych w miejscu urazu zwiększa ryzyko zakażenia nawet w przypadku prawidłowego ukrwienia replantowanej kończyny. Czas leczenia szpitalnego po replantacji powinien być tak krótki, jak tylko pozwala na to ustalone dożylne leczenie farmakologiczne.

Słowa kluczowe: amputacja, rana, uraz, zakażenie

Abstract: Introduction Traumatic amputations belongs to the most severe injury and required an immediate surgical help. Replantation is the most challenging area of plastic and reconstructive surgery. Successful replantation depends mostly on the mechanism and the level of traumatic limb amputation as well as on the time from the injury to the replantation. The replantation requires restoration of sufficient arterial inflow and balanced venous outflow from the limb. Skin color and temperature are indicators of blood circulation. Less often mentioned danger for replanted finger, hand or limb is the infection. Material and methods Authors try to evaluate the risk of complications after replantation of the various level of the upper limb taking under consideration the time of hospitalization. Results In all cases of patients discharged within 5 to 7 days after successful replantation the result was good and never exacerbated with the time. In 66% of patients with prolonged hospitalization due to the long distance from home to the hospital (more than 500 km) a local infection occurred and caused the necessity of re-amputation. Discussion and Conclusions The risk of infection of the wound seems to be higher when the patient is long time hospitalized. The time of healing is dependent of the amount of traumatic injured tissues. The presence of areas with post-traumatic necrosis brings the risk of bacterial contamination even by the optimal blood circulation. The time of hospitalization after successful replantation should be as short as the time of required pharmacological management.

Key words: amputation, infection, injury, wound

Udostępnij

Evereth Publishing