Modern methods of bacteria detection and identification

Dorota Żabicka | Elżbieta Literacka

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 46 70, Fax: (22) 841 29 49

Wpłynęło: 6.02.2013

Zaakceptowano: 8.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013009

Forum Zakażeń 2013;4(1):65–72

Streszczenie: Szybkie wykrycie i identyfikacja drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie stanowi główny cel i jednocześnie wyzwanie dla klinicznych laboratoriów mikrobiologicznych. W ostatnich latach klasyczne metody mikrobiologiczne, takie jak hodowla i identyfikacja z zastosowaniem fenotypowych testów biochemicznych, uzupełniane są o nowoczesne metody analityczne i molekularne. W niniejszej pracy zostały omówione następujące metody: identyfikacja z zastosowaniem systemów automatycznych, spektrometria masowa MALDI-TOF, metody hybrydyzacji oraz metody PCR i RT-PCR.

Słowa kluczowe: identyfikacja bakterii, hybrydyzacja, MALDI-TOF, metody molekularne, PCR, systemy automatyczne

Abstract: Rapid detection and identification of microorganism responsible for infection is the main goal and in the same time main challenge for clinical microbiology laboratories. Within last years the classical microbiological methods, such as culture and identification based on phenotypic biochemical test, were supplemented with modern analytical and molecular methods. In this paper was presented the following methods: identification with using automatic systems, mass spectrometry MALDI-TOF, hybridization, PCR and RT-PCR.

Key words: automatic systems, bacteria identification, hybridization, MALDI-TOF, molecular methods, PCR

Udostępnij

Evereth Publishing