Factors influencing health awareness on influenza prophylaxis in healthcare personnel and patients hospitalized at the emergency department

Ewa Szymczuk1 | Agnieszka Woźniak-Kosek2

ORCID*: 0000-0001-5318-9458 | 0000-0002-7780-3448

1 Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MON WIM w Warszawie
2 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, CSK MON WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: awozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.03.2019

Zaakceptowano: 29.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019013

Forum Zakażeń 2019;10(2):73–81

Streszczenie: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie stanowi grypa. Celem pracy było zbadanie poglądów i poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie wśród pracowników i pacjentów Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). Badania wykonano z zastosowaniem autorskiej ankiety. Grupa badana liczyła 475 osób (pracownicy WIM – 269 osób, pacjenci – 206). Kwestionariusz składał się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Wyniki badań wskazują na rosnącą potrzebę szkoleń na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień przeciwko grypie. Wśród personelu medycznego obserwuje się wyższą niż wśród pacjentów świadomość dotyczącą potrzeby szczepień. Chęć wykonania szczepienia zgłosiło jedynie około 9% kadry szpitala oraz 8% pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obie badane grupy wykazały się dużą wiedzą o powikłaniach pogrypowych, odpowiednio 93% personelu i 97% pacjentów. Respondenci posiadali jedynie ogólną wiedzę i świadomość na temat grypy. Przez to nie podejmowali prawidłowych działań leczniczych i profilaktycznych w razie jej wystąpienia, co było jednoznaczne z bagatelizowaniem tej choroby.

Słowa kluczowe: grypa, objawy grypopodobne, profilaktyka przeciwgrypowa, szczepienia przeciwko grypie

Abstract: Many people are not aware of the threat posed by the influenza virus. The aim of this study was to examine the views and level of knowledge about influenza vaccinations among employees and patients of the Military Institute of Medicine in Poland. Research was carried out using an original questionnaire. The study group consisted of 475 subjects (206 patients and 269 institute employees). The questionnaire consisted of 15 single-choice questions. The results show a growing need for training on the topic of safety and efficacy of influenza vaccines. Awareness of the need for vaccinations was higher in the group of employees. Only about 10% of the hospital staff and 7% of patients were willing to be vaccinated. Both groups showed extensive knowledge regarding influenza complications, respectively 93% of personnel and 79% of patients. The respondents possessed only a general knowledge and awareness of influenza. As a result, they do not take proper treatment and preventive actions in the event of an infection, which is synonymous with its underestimation.

Key words: flu-like symptoms, influenza, influenza prophylaxis, influenza vaccination

Udostępnij

Evereth Publishing