Colonization of hospital water systems with Legionella pneumophila on the basis of data analysis from microbiological tests of Military Preventive Medicine Center in Wrocław – part 2: Monitoring and preventive actions

Jacek Mazurkiewicz | Jacek Szulc

Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

Jacek Mazurkiewicz Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, ul. Weigla 5, 50-984 Wrocław, Tel.: (71) 766 00 19, Fax: (71) 766 02 11

Wpłynęło: 30.06.2011

Zaakceptowano: 15.06.2011

Forum Zakażeń 2011;2(2):45–50

Streszczenie: W artykule przedstawiono zakres działań zapobiegawczych podejmowanych przez administratorów szpitali, zmierzających do minimalizacji zagrożeń powodowanych przez pałeczki Legionella. Przeprowadzono ocenę ryzyka oraz określono warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać sieć wodna w obiektach służby zdrowia. Dokonano analizy oraz skuteczności metod dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.

Słowa kluczowe: dezynfekcja i uzdatnianie wody, działania zapobiegawcze, legioneloza, monitoring, regulacje prawne

Abstract: The article presents the range of preventive actions undertaken by hospital administrators in order to minimize threats caused by Legionella. There was performed the risk estimation and there were determined technical conditions, which should be met by water system in the objects of health service. There was conducted the analysis of efficiency of hot water disinfection methods.

Key words: disinfection and water treatment, legal regulations, legionellosis, monitoring, preventive actions

Udostępnij

Evereth Publishing