Surgical methods of the inframammary fold correction in breast reconstruction

Paweł Szychta1, 2 | Jan Rykała2 | Marek Zadrożny1

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi

Paweł Szychta Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Tel.: (42) 271 11 01

Wpłynęło: 04.07.2014

Zaakceptowano: 30.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014019

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):129–133

Streszczenie: Podczas zabiegu mastektomii z powodu raka piersi często konieczne jest radykalne wycięcie miąższu gruczołu piersiowego znajdującego się również w obrębie fałdu podpiersiowego (ang. inframammary fold – IMF). Rekonstrukcja z użyciem wszczepów powinna uwzględniać korekcję IMF w celu uzyskania naturalnie wyglądającej piersi (lekko opadającej). Procedura ta jest wykonywana zwykle podczas wymiany ekspandera na protezę. Celem pracy było zestawienie metod korekcji IMF, mających zastosowanie w rekonstrukcji piersi z użyciem wszczepów silikonowych (ekspandera i/lub protezy). Techniki korekcji IMF dzielą się w zależności od zakresu operacji na metody w których używa się wyłącznie szwów (pojedyncze szwy lub ciągły szew zakotwiczony do ściany klatki piersiowej) lub tkanek własnych pacjentki (uszypułowanych płatów tłuszczowo-powięziowych ze ściany klatki piersiowej lub płatów torebkowych). Istnieje szereg nowoczesnych technik chirurgicznej korekcji IMF po mastektomii, które pozwalają na uzyskanie naturalnie wyglądającej (lekko opadającej) zrekonstruowanej piersi. Optymalny wynik korekcji fałdu podpiersiowego wymaga indywidualnego doboru techniki operacyjnej spośród armamentarium chirurgicznego, zależnego od nasilenia asymetrii, jakości tkanek operowanej okolicy i rozmiaru protezy. Współpraca chirurgów onkologów i plastyków podczas planowania poszczególnych etapów całościowego leczenia operacyjnego pacjentek z rakiem piersi jest niezbędna w celu optymalizacji terapii onkologicznej i wyników estetycznych rekonstrukcji.

Słowa kluczowe: rak piersi, rekonstrukcja piersi, plastyka sutków, powtórna operacja

Abstract: Mastectomy for breast cancer requires radical resection of the breast parenchyma, often including the tissue located within the inframammary fold (IMF). Reconstruction of the breast should include correction of IMF in order to achieve its natural-looking, slightly ptotic appearance. In case of two-stage surgery, the procedure is usually done when replacing the expander with prosthesis. Compliation of the IMF corrective surgical methods applicable in breast reconstruction with silicone implants (expander and/or prosthesis). IMF corrective operations are divided according to the scope of the surgery into methods using only stitches (interrupted sutures or continuous suture anchored to the chest wall) or the patient’s own tissues (pedicled adipo- fascial flaps from chest wall or capsular flaps). There are several modern techniques of surgical IMF correction after mastectomy, which allow to obtain naturally ptotic, reconstructed breast. An optimal outcome of the IMF correction requires individually selected method from the surgical armamentarium in relation to the severity of the asymmetry, the quality of the surrounding tissues and the size of the prosthesis. Multidisciplinary planning of the overall surgical treatment by oncological and plastic surgeons for the breast cancer patients is essential to optimize the radicality of the resection and the favourable aesthetic result of reconstruction.

Key words: breast cancer, breast reconstruction, mammaplasty, surgical revision

Udostępnij

Evereth Publishing