The infant with emerged ostomy – a case report

Dorota Dudek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Tel.: (22) 317 98 20

Wpłynęło: 12.01.2016

Zaakceptowano: 30.01.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):25–28

Streszczenie: Opieka nad noworodkiem z przetoką jelitową wymaga podejmowania wielokierunkowych działań. Około 75% stomii u pacjentów poniżej 18. roku życia jest wyłanianych w grupie noworodków i niemowląt. Z powodu niejednokrotnie nakładających się innych chorób – wad serca czy niewydolności oddechowej – a także obecności niekorzystnych czynników, wzrasta ryzyko powikłań pooperacyjnych w postaci zaburzenia procesu gojenia się stomii i prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku noworodka z wyłonioną ileostomią, u którego proces terapeutyczny odbywał się bez powikłań, a podjęte działania były zgodne z obowiązującymi rekomendacjami.

Słowa kluczowe: NEC, noworodek, opieka pielęgniarska, stomia

Abstract: Care of the newborn with emerged intestinal fistula always requires taking multiple actions. About 75% of stoma patients under 18 years of age is engendered in neonates and infants. Because of the often overlapping other diseases, heart defects and respiratory failure, as well as the presence of other adverse factors increases the risk of postoperative complications in the form of impaired wound healing stoma and the proper functioning of the digestive system. The paper present a case report of newborn with emerged ileostomy, in the course of the therapeutic process took place without complications, and the actions taken were consistent with current recommendations.

Key words: NEC, newborn, nursing care, ostomy

Udostępnij

Evereth Publishing