Subungual exostosis – diagnostic difficulties. Case report

Andrzej K. Jaworek1 | Judyta Maciejowska-Podosek1 | Anna Malinowska2 | Adam Zalewski3 | Paweł Brzewski3 | Grzegorz Dyduch4 | Anna Wojas-Pelc4

ORCID: 0000-0002-7779-2785

1 Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum
2 Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
4 Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Andrzej K. Jaworek Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, e-mail: andrzej.jaworek@uj.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 30.05.2019

Zaakceptowano: 12.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):101–108

Streszczenie: Aparat (narząd) paznokciowy (AP) jest wyspecjalizowaną strukturą, która pełni szereg funkcji. Zmiany w jego obrębie rozpoznawane są z wielomiesięcznym opóźnieniem (ze względu na warunki anatomiczne), a często wręcz bagatelizowane przez samych pacjentów. Schorzenia AP mogą być elementem składowym częstych dermatoz lub stanowić osobne jednostki chorobowe. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki, u której – pomimo obserwacji dermatologicznej – ostateczne rozpoznanie udało postawić się dopiero po 10 latach. Wyrośle kostne podpaznokciowe (WKP) to rzadkie guzy o kostno-chrzęstnym utkaniu histologicznym, lokalizujące się typowo na dystalnym paliczku palucha stopy (możliwa inna lokalizacja guza: kość ramienna, kość promieniowa). Patogeneza zmiany pozostaje wciąż niewyjaśniona, jednakże urazy, w szczególności przewlekłe drażnienie kości paliczka, oraz wrodzone nieprawidłowości są czynnikami mogącymi indukować powstanie WKP. Nawroty po operacjach usunięcia zmiany pierwotnej zdarzają się rzadko, zazwyczaj po kilku miesiącach od zabiegu. Diagnostyka różnicowa WKP jest szeroka i każdorazowo należy w niej uwzględnić zarówno zmiany łagodne, jak i złośliwe, (m.in.: włókniak podpaznokciowy, rak kolczystokomórkowy, zmiana Nora). Ze względu na szerokie spektrum zmian rozwijających się w obrębie łożyska paznokcia, kluczowym elementem diagnostycznym (poza dokładnie zebranym wywiadem) jest badanie radiologiczne, a analiza histopatologiczna usuniętego materiału umożliwia potwierdzenie rozpoznania. W leczeniu doszczętne chirurgiczne usunięcie zmiany uznaje się za najefektywniesze postępowanie.

Słowa kluczowe: aparat paznokciowy, badanie radiologiczne, dermoskopia, diagnostyka różnicowa, kostniakochrzęstniak, wyrośle kostne podpaznokciowe

Abstract: The human nail unit (HNU) is a highly specialized structure and has a wide scope of complex functions. Any lesions within its range are often diagnosed with months of delay (because of anatomical position) or are neglected by patients. They may be recognized as symptoms of some dermatoses or as a separate medical condition, involving only the HNU. This paper presents a case report of a patient in which, despite dermatological monitoring, the final diagnosis was made after 10 years of observation. Subungual exostosis (SE) is being defined as a rare tumor comprising of both cartilaginous and bony tissue. It is typically localized on the distal end of a toe’s phalanx (other locations are also possible: humerus, radius). Pathogenesis of these lesions is still unknown, but injuries, particularly chronic irritation of the phalanx and congenital disturbances seem to be the major SE inducing factors. Recurrences after complete excisions occur infrequently, usually a few months after surgery. Differential diagnosis of SE requires effort. Benign as well as malignant lesions need to be considered, for instance: subungual fibroma, squamous cell carcinoma (SCC) or Nora lesion. Due to the broad spectrum of diseases that may develop in the HNU, what tends to be crucial beyond a comprehensive medical interview is radiographic imaging and histopathological analysis. These help establish the final diagnosis. Among the therapeutic options, a surgical intervention is the most effective approach.

Key words: dermoscopy, differential diagnosis, human nail unit, osteochondroma, radiological examination, subungual exostosis

Udostępnij

Evereth Publishing