Vacuum, minimally invasive, ambulatory epidermal graft method using CelluTome™, in total coverage of the tissue defect of the elbow joint. Review of literature and case study

Bartosz Cybułka1 | Tomasz Banasiewicz2

ORCID*: 0000-0002-6865-1171 | 0000-0003-2809-6940

1 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Bartosz Cybułka Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, e-mail: b.cybulka@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.07.2019

Zaakceptowano: 28.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019011

Leczenie Ran 2019;16(2):41–48

Streszczenie: Przeszczep skóry dla wielu chorych z ranami o odmiennej etiologii stanowi leczenie z wyboru. Obok klasycznych technik wykorzystujących pełną lub pośrednią grubość, istnieje alternatywa w postaci podciśnieniowego, termicznego mikroprzeszczepu naskórkowego z użyciem systemu CelluTome™. W niniejszej pracy przedstawiono opis wykorzystania nowatorskiej, małoinwazyjnej, niebolesnej, autologicznej techniki pobierania oraz implantacji drobnych tzw. mikrokopuł, pozyskanych z granicy naskórkowo-skórnej w celu zaopatrzenia urazowego oraz ubytkowego uszkodzenia okolicy stawu łokciowego. Zastosowana terapia, poprzez molekularnie odmienny mechanizm gojenia, umożliwiła ostateczne i pełne zamknięcie ubytku, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej funkcji stawu, z pełni akceptowalnym efektem kosmetycznym obszaru interwencji oraz prawie niewidocznym miejscem pobrania materiału. Zastosowana procedura nie wymagała znieczulenia oraz angażowania bloku operacyjnego, a dalszy ambulatoryjny nadzór nad pacjentką, raną i miejscem donorowym odbywał się bez powikłań.

Słowa kluczowe: CelluTome™, przeszczep epidermalny, przeszczep skóry, rana przewlekła, rana urazowa

Abstract: For many patients skin grafting and wounds of different etiology is the treatment of choice. In addition to classical techniques using full or intermediate thickness, there is an alternative in the form of a vacuum, thermal, epidermal micrograft using the CelluTome™ system. This
paper presents a description of the use of an innovative, minimally invasive, painless, autologous sampling technique and implantation of small microspheres obtained from the epidermal – skin border for traumatic supply and loss injury of the area around the elbow joint. The applied therapy, through a molecularly different mechanism of healing, allowed the final and complete closure of the defect, while maintaining the intact function of the joint, with a fully acceptable cosmetic effect of the intervention area and the almost indistinguishable place of material collection. The applied procedure did not require anesthesia and involvement of the operating block, and further outpatient supervision of the patient, wound and donor site was not complicated.

Key words: CelluTome™, chronic wound, epidermal grafting, split-thickness skin grafting,
traumatic wound

Udostępnij

Evereth Publishing