Antibiotic therapy of multidrug resistance microorganisms for patient in intensive care unit hospitalised due to neutropenia in the course of hematooncological disease. A case report

Elżbieta Wojarska-Tręda1 | Katarzyna Bojarska2 | Maria Saduś-Wojciechowska3

1 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
2 Pracownia Mikrobiologii Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
3 Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach

Elżbieta Wojarska-Tręda Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, e-mail: ewojarska@io.gliwice.pl
ORCID: 0000-0003-2195-4308

Wpłynęło: 15.10.2019

Zaakceptowano: 19.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019057

Forum Zakażeń 2019;10(5):321–325

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek zakażenia wielodrobnoustrojowego bakteriami wielolekoopornymi Pseudomonas aeruginosa MDR i Klebsiella pneumoniae KPC u nieimmunokompetentnego 23-letniego pacjenta po przeszczepie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej z neutropenią, przyjętego do OIT we wstrząsie septycznym. W wyniku prowadzenia antybiotykoterapii wielolekowej z zastosowaniem meropenemu (zwiększona ekspozycja), kolistyny oraz ceftazydymu z awibaktamem uzyskano ustąpienie objawów uogólnionego zakażenia.

Słowa kluczowe: bakteriemia, Klebsiella pneumoniae KPC, neutropenia, przeszczep komórek krwiotwórczych, Pseudomonas aeruginosa MDR, sepsa, wielolekooporność

Abstract: The following paper presents a case report of polymicrobial infection caused by multidrug resistant bacteria: Pseudomonas aeruginosa MDR and Klebsiella pneumoniae KPC. A 23-years-old non-immunocompetent male patient after hematopoietic stem cell transplantation and diagnosed with neuropenia was hospitalised in the ICU due to septic shock. As a result of a multidrug antibiotic therapy with metropenem (high exposure), colistin and ceftazidime-avibactam, clinical symptoms of sepsis have resolved.

Key words bacteriemia, hematopoietic stem cell transplantation, Klebsiella pneumoniae KPC, multidrug resistance, neutropenia, Pseudomonas aeruginosa MDR, sepsis

Udostępnij

Evereth Publishing