Overview of the patient experience in the intensive care unit

Żaneta P. Ciołko 1,2 | Małgorzata Jasińska2 | Sylwia Orzeszak3

ORCID*: 0000-0002-6619-4501 | 0000-0003-3700-9554 | 0000-0003-1268-6161

1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
3 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Żaneta P. Ciołko Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz, e-mail: zaneta_ciolko@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.09.2019

Zaakceptowano: 22.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019012

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(4):117–120

Streszczenie: Brak zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, wpływającą bezpośrednio na postrzeganie świata. W przedstawionych badaniach, analizujących przeżycia i wspomnienia 10 byłych pacjentów oddziału intensywnej terapii, zaprezentowano ich odczucia związane z pobytem w szpitalu. Dodatkowo wykorzystano cytaty osób, które posiadały jedynie fragmentaryczne wspomnienia z okresu hospitalizacji. W ankiecie skupiono się głównie na aspektach, takich jak: światło, rozmowy, uprzedzanie o wykonywanych czynnościach, ból, głód, pragnienie, świadomość własnej sytuacji czy pory doby. Z uwagi na zaburzenia w tych strefach wielu pacjentów cierpi na zespół stresu pourazowego. Badania własne oraz innych autorów pokazują, iż na każdym etapie hospitalizacji chorzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Pozytywny wpływ na leczenie mają nie tylko odwiedziny najbliższych, lecz także kontakt z personelem szpitala.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, empatia, intensywna terapia, pamięć, pielęgniarka, świadomość

Abstract: Each person has the basic need to feel safe and well. These feelings directly influence one’s perception of the surrounding world. In this study, we analyzed the personal opinions of ten former ICU patients towards their hospitalization at the unit, based on their personal stories. Quotes from people who were only able to partially recall their stay at the unit were also used in this work. The survey mainly focused on stimuli such as light, conversations, warning the patient about about-to-be-performed procedures, pain, hunger, thirst, awareness of one’s own situation or time of day. Due to issues arising in these areas, many patients suffer from post-traumatic stress disorder. Authors’ and independent studies show that patients
require contact with other people at every stage of hospitalization. Loved ones coming to visit are not the only people which have a positive impact on treatment. Relations with hospital staff help improve patients’ health.

Key words: awareness, empathy, intensive therapy, memory, nurse, safety

Udostępnij

Evereth Publishing