Treatment of invasive fungal infections in critically ill patients

Justyna Sysiak-Sławecka | Emilia Tekely | Mirosław Czuczwar

ORCID*: 0000-0001-5591-8941 | 0000-0002-6559-2217 | 0000-0002-9025-6717

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Emilia Tekely II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Tel.: 81 532 27 13, e-mail: emiliatekely@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.11.2019

Zaakceptowano: 11.01.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019061

Forum Zakażeń 2020;11(1):23–31

Streszczenie: W ostatnich latach odnotowuje się istotny wzrost zachorowalności na inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG). Jest on spowodowany przez m.in. zwiększającą się liczbę inwazyjnych metod terapeutycznych i diagnostycznych oraz nieprawidłowe stosowanie (nadużywanie) antybiotyków o szerokim spektrum działania. Pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) można zaliczyć do grupy chorych o największym stopniu ryzyka rozwoju IZG. Wysoka śmiertelność, pojawienie się szczepów lekoopornych oraz zmieniająca się epidemiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych obligują do wnikliwej oceny czynników ryzyka oraz identyfikacji pacjentów obciążonych dużym prawdopodobieństwem wystąpienia zakażenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego metod diagnostyki i leczenia IZG u pacjentów leczonych w warunkach OIT.

Słowa kluczowe: diagnostyka, inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie

Abstract: In recent years, a significant increase in the incidence of invasive fungal infections has been observed. It is caused, among others, by an increasing number of invasive therapeutic and diagnostic methods as well as by improper use of broad-spectrum antibiotics. Patients hospitalized in intensive care units can be included in the group of patients at the highest risk of developing invasive fungal infections. High mortality, the emergence of drug-resistant strains and changing epidemiology of invasive fungal infections calls for an in-depth assessment of the risk factors and the identification of patients with a high probability of developing such an infection. The aim of this paper is to present the current state of knowledge concerning the invasive fungal infection diagnostic and treatment methods in patients treated in ICU.

Key words: diagnostic methods, invasive fungal infections, treatment

Udostępnij

Evereth Publishing