Diagnostics of fungal keratitis – a clinical overview

Katarzyna E. Nowik1 | Kamil Nowik1 | Beata Sulik-Tyszka2, 3 | Marta Wróblewska2, 3 | Justyna Izdebska1, 4 | Jacek P. Szaflik1, 4

ORCID*: 0000-0002-4506-0133 | 0000-0002-7209-9498 | 0000-0001-5647-2443 | 0000-0002-6786-9363 | 0000-0002-5289-6860 | 0000-0001-9100-0847

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Centralnego Szpitala Klinicznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kamil Nowik Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, ul. Sierakowskiego 12, 03-709 Warszawa, e-mail: nowikkamil2@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 02.06.2020

Zaakceptowano: 12.06.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020018

Forum Zakażeń 2020;11(3):131–134

Streszczenie: Grzybicze zapalenie rogówki jest infekcją o globalnym zasięgu. Etiologia tej choroby różni się w zależności od szerokości geograficznej, społeczno-ekonomicznego rozwoju danego kraju i warunków klimatycznych. Zakażenia grzybicze rogówki spowodowane rodzajem Aspergillus spp. i Fusarium spp. częściej występują w krajach, w których panuje klimat tropikalny i subtropikalny, natomiast zakażenia grzybicze rogówki spowodowane rodzajem Candida spp. dominują w klimacie umiarkowanym. Obecność patogenów grzybiczych w badaniu mikroskopowym oraz izolacja grzybów w hodowli jest złotym standardem diagnostyki laboratoryjnej. Hodowla grzybów pleśniowych oraz drożdżaków jest jednak czasochłonną procedurą. Inne metody diagnostyczne, takie jak mikroskopia konfokalna in vivo oraz optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka (AS-OCT), umożliwiają obrazowanie tkanki rogówki w czasie rzeczywistym in vivo. Techniki molekularne w czasie rzeczywistym ułatwiają szybką diagnozę grzybiczego zapalenia rogówki. Wiarygodna identyfikacja gatunku czynnika etiologicznego za pomocą metod molekularnych może być pomocna we właściwym ukierunkowaniu terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat etiologii, czynników ryzyka oraz diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej grzybiczego zapalenia rogówki.

Słowa kluczowe: diagnostyka grzybiczego zapalenia rogówki, grzybicze owrzodzenie rogówki, grzybicze zapalenie rogówki

Abstract: Fungal keratitis has a worldwide distribution. Dominant aetiology depends on the geographical region, socioeconomical development and climate. Fungal keratitis caused by Aspergillus spp. and Fusarium spp. occur more frequently in tropical and subtropical regions, while fungal keratitis caused by Candida spp. predominate in moderate climate zones. The golden standard of laboratory diagnostics of fungal keratitis are microscopic examination and culture. However, culture is a time-consuming procedure, therefore in vivo confocal microscopy and eye anterior segment optical coherent tomography (AS-OCT) are used for real-time corneal visualization in vivo. Furthermore, real-time molecular techniques contribute to a fast diagnosis of fungal keratitis. Reliable species identification with molecular methods may be useful in determining proper treatment. The purpose of this article is to present an updated review on aetiology, risk factors, clinical and laboratory diagnostics of fungal keratitis.

Key words: diagnostics of fungal keratitis, fungal corneal ulcer, fungal keratitis

Udostępnij

Evereth Publishing