THE ANALYSIS OF DEATH RATE AMONG BURN VICTIMS AND DIFFICULTIES WITH INTERPRETATION OF EPIDEMIOLOGICAL DATA


ANNA CHRAPUSTA1 | JOANNA JĘDRYS1 | AGNIESZKA BUDZYŃSKA1 | KAROLINA MAŁEK1 | MICHAŁ NESSLER1 | ROMAN WACH2 | WOJCIECH MUDYNA2 | RYSZARD MĄDRY3

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo- -Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

3 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

⇒ ANNA CHRAPUSTA Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 30.05.2014

Zaakceptowano: 05.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014010

LECZENIE RAN 2014;11(2):79–83

STRESZCZENIE: Wstęp Ciężkie oparzenie – jeden z najpoważniejszych ogólnoustrojowych urazów – wciąż stanowi wyzwanie dla wielospecjalistycznej grupy lekarzy centrów oparzeniowych. Analiza grupy wybranych pacjentów, którzy nie przeżyli tego urazu, pozwala na podjęcie próby wskazania czynników ryzyka w danym materiale klinicznym. Materiał i metody Dokonano analizy 113 zgonów chorych spośród ogółu 737 pacjentów leczonych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala L. Rydygiera w Krakowie. Analizie poddano czas przyjęcia do szpitala, średnią długość przeżycia oraz istnienie obciążeń towarzyszących (w tym oparzeń dróg oddechowych) z uwzględnieniem płci. Wyniki W grupie pacjentów leczonych w centrum oparzeniowym odnotowano 15,3% wskaźnik zgonów. 80% chorych w tej grupie stanowili mężczyźni. Ponad 93% pacjentów doznało oparzeń termicznych. Średnia wieku oparzonych kobiet była wyższa niż mężczyzn. Pomimo znacznie późniejszego czasu przyjęcia do szpitala, długość przeżycia oparzonych z grupy męskiej była nieznacznie wyższa. Wnioski Interpretacja danych statystycznych powinna uwzględniać jednocześnie wiele czynników. Oparzenie dróg oddechowych wydaje się być najistotniejszym obciążeniem towarzyszącym pogarszającym rokowanie pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE: oparzenie, ryzyko zgonu

ABSTRACT: Introduction Serious burn injury, still difficult to manage condition, remains one of the most challenging clinical problems even in the specialized burn centers. A precise analysis of the risk factors in all lethal cases in our own clinical material was conducted. Material and methods All together 737 patients were hospitalized in The Burn, Plastic and Reconstructive Center of Malopolska in Krakow. Among all patients, 113 lethal cases were evaluated. Such factors were analyzed as: time from injury to addmittion to hospital, mean survival time, significant comorbidietis including inhalation burns in regard to sex of the patients. Results Overall mortality in our Center was 15.3%. Eighty percent of all patients were male. Over 93% of burns were due to heat. Mean age of all burnt women was significantly higher than in men. Regardless of substantially prolonged period of time between the burn injury and hospital addmittion, the survival time in this group of patients was insignificantly longer. Conclusions Many conditions should be taken into account in a broad analysis of the serious burn injury victims. In our experience the inhalation injury was the most significant factor impairing survival.

KEY WORDS: burn injury, mortality risk factors


Udostępnij

Evereth Publishing