THE OCCURRENCE OF DECUBITUS ULCER AMONG PATIENTS DURING HOSPITALIZATION – OWN EXPERIENCE


ALEKSANDRA POPOW | MARIA SZEWCZYK | KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA | ELŻBIETA KOZŁOWSKA | PAULINA MOŚCICKA

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

⇒ KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 56 76, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 10.11.2014

Zaakceptowano: 17.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014020

LECZENIE RAN 2014;11(4):165–171

STRESZCZENIE: Wstęp Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie: czy chorzy, u których doszło do rozwoju odleżyn w trakcie hospitalizacji, różnią się pod względem narażenia na potencjalne czynniki ryzyka od osób, u których odleżyny rozwinęły się podczas pobytu w domu. Materiał i metody Badania prowadzono w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Grupę badaną stanowili chorzy z odleżynami, niezależnie od miejsca ich powstania (szpital, dom). Łącznie przebadano 129 pacjentów (średnia wieku 70,57±13,87 roku). Na podstawie dokumentacji medycznej i skali Norton oceniano czynniki ryzyka rozwoju odleżyn. Badania miały charakter prospektywny. Wyniki Spośród zmiennych ciągłych, istotne różnice międzygrupowe dotyczyły stężenia hemoglobiny w trakcie pobytu w szpitalu (p=0,01) oraz poziomu aktywności ocenianej w skali Norton (p=0,03); ponadto stwierdzono bliskie istotności statystycznej różnice w zakresie długości hospitalizacji (p=0,057). Spośród zmiennych skokowych, istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się odleżyn podczas pobytu w szpitalu było występowanie stanu podgorączkowego w trakcie hospitalizacji (p<0,001). W grupie pacjentów, u których doszło do rozwoju odleżyn podczas pobytu w placówce medycznej, było znamiennie mniej chorych hospitalizowanych ze wskazań onkologicznych (p=0,008). Wnioski Ze wszystkich analizowanych czynników ryzyka, do rozwoju odleżyn podczas pobytu w szpitalu przyczyniło się występowanie stanu podgorączkowego i niskie stężenie hemoglobiny. Istotnym czynnikiem nie mającym wpływu na rozwój odleżyn w trakcie hospitalizacji było przyjęcie do szpitala z przyczyn onkologicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: czynniki ryzyka, hospitalizacja, odleżyna

ABSTRACT: Introduction The aim of this work was to try to answer the question: do patients, which had decubitus ulcer development during hospitalization, differ in terms of exposure on potential risk factors from people, who had decubitus ulcer development being at home. Material and methods The survey was carried out in University Hospital in Bydgoszcz. The question group were patients with decubitus ulcer regardless of the place of their arising (hospital, home). One hundred twenty nine patients were questioned in total. Their average age was 70.57±13.87 years. On the basis of medical documentation and the Norton scale, risk factors of decubitus ulcer development were evaluated. The survey had prospective character. Results Among continous variables, significant intergroup differences were about the concentration of hemoglobin during hospitalization (p=0.01) and the level of activeness estimated in Norton scale (p=0.03); moreover, close statistic significances of difference in terms of hospitalization lenght (p=0.057) were alleged. Among saccadic variables, the significant risk factor for decubitus ulcer development during hospitalization revealed to be the occurrence of subferible temperature during hospitalization (p<0.001). Among patients, who got the development of decubitus ulcer during hospitalization, there were significantly less patients with oncological recommendations (p=0.008). Conclusions From all analyzed risk factors, the occurrence of subferible temperature and the low concentration of hemoglobin contributed to the development of decubitus ulcer during hospitalization.
The significant factor, which did not influence on the development of decubitus ulcer during hospitalization, was hospitalization with oncological reasons.

KEY WORDS: decubitus ulcer, hospitalization, risk factors


Udostępnij

Evereth Publishing