Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u Pałeczek Klebsiella

Beata Mączyńska

O książce

W przedstawionej monografii Autor podjął się próby scharakteryzowania najistotniejszych cech chorobotwórczych pałeczek Klebsiella w świetle najnowszych badań i zmienności ewolucyjnej, pod kątem wywoływania przez te drobnoustroje różnych zakażeń oraz możliwości przeżywania i utrzymywania się w środowisku szpitalnym. W opracowaniu tym została przeprowadzona analiza rozwoju mechanizmów oporności u pałeczek Klebsiella na przestrzeni ostatnich lat wraz z opisem niektórych cech szczepów izolowanych ze szpitalnych ognisk epidemicznych na świecie i w Polsce.

O autorze

Beata Mączyńska – mikrobiolog. Urodziła się 28 sierpnia 1965 roku we Wrocławiu. Tu też ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek biologia. W 1995 roku uzyskała etat nauczyciela akademickiego i stanowisko asystenta Katedry Mikrobiologii. W październiku 1998 roku podjęła pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 we Wrocławiu, w Laboratorium Mikrobiologicznym Katedry Mikrobiologii Akademii Medycznej. Kolejno w 2000 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, a następnie stanowisko adiunkta. W 2003 roku otrzymała także tytuł specjalisty 2o w zakresie mikrobiologii lekarskiej. Od 1995 roku, w ramach swojej pracy dydaktycznej, prowadzi ze studentami zajęcia z mikrobiologii lekarskiej na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmacji i Oddziale Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także wykłada na licznych kursach specjalizacyjnych.

Była opiekunem merytorycznym wielu prac magisterskich, kierownikiem specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej oraz wykładowcą i organizatorem licznych kursów i sympozjów medycznych, między innymi kolejnych edycji ogólnopolskiego Sympozjum „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” (2006–2015). Jest autorem i współautorem 96 publikacji naukowych, w tym: 34 prac doświadczalnych, 18 doniesień zjazdowych na konferencjach zagranicznych  i 27 na krajowych, 7 prac poglądowych, a ponadto rozdziałów w  publikacjach książkowych.

Z racji swoich zainteresowań zawodowych i naukowych należy do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a od 2003 roku jest także współzałożycielem i sekretarzem działającego we Wrocławiu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. Jest również zastępcą redaktora naczelnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika „Forum Zakażeń”, wydawanego od 2010 roku. W 2002 roku, w związku z zainteresowaniami dotyczącymi jakości w laboratoriach mikrobiologicznych, uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu jakości w laboratoriach diagnostyki medycznej. W konsekwencji była współorganizatorem i wykładowcą licznych szkoleń dla kierowników laboratoriów mikrobiologicznych i lekarzy w zakresie  budowania systemu jakości     w diagnostyce medycznej zgodnie z normami  Unii Europejskiej. W latach 2004–2007 pracowała także jako mikrobiolog kliniczny w Komitecie Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu im. św.  Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i prowadziła nadzór merytoryczny nad szpitalną Pracownią Mikrobiologiczną.

Tematami jej zainteresowań badawczych są przede wszystkim: cechy chorobotwórczości pałeczek Klebsiella, zjawisko tworzenia biofilmu przez Gram-ujemne pałeczki, lekooporność patogenów szpitalnych, analiza szpitalnych ognisk epidemicznych, patogeneza i diagnostyka zakażeń wywołanych przez mykoplazmy, diagnostyka boreliozy, zakażenia przenoszone drogą płciową, nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, wprowadzanie standardów jakości w diagnostyce mikrobiologicznej. Pałeczki z rodzaju Klebsiella stanowią przedmiot jej zainteresowań i publikacji od początku działalności naukowej.

Evereth Publishing