Forum Zakażeń 2015;6(5):283–366

Ocena parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych wankomycyny w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi u pacjentów z sepsą

Evaluation of pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of vancomycin in the treatment of Gram-positive infections at septic patients

Wiesława Duszyńska | Magdalena Hurkacz | Krystyna Głowacka | Monika Wieczorek

Forum Zakażeń 2015;6(5):283–289


Inżynieria tkankowa w medycynie regeneracyjnej

Tissue engineering in regenerative medicine

Barbara Różalska | Bartłomiej Micota | Małgorzata Paszkiewicz | Beata Sadowska

Forum Zakażeń 2015;6(5):291–298


Miejsce lewofloksacyny i moksyfloksacyny w terapii zakażeń bakteryjnych

Role of levofloxacin and moxifloxacin in the management of various bacterial infections

Danuta Dzierżanowska

Forum Zakażeń 2015;6(5):299–310


Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile

Pharmacotherapy of Clostridium difficile infection

Grażyna Rydzewska

Forum Zakażeń 2015;6(5):311–317


Terapia inwazyjnych grzybic układowych w świetle międzynarodowych rekomendacji

The therapy of invasive fungal infections – the overview of the international recommendations

Michał Matysiak

Forum Zakażeń 2015;6(5):319–323


Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia celowanego zakażeń grzybiczych u chorych hematoonkologicznych i po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych według zaleceń ECIL-5

Updated recommendation for prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in hematooncological patients and after hematopoietic stem cell transplantation according to ECIL-5

Agnieszka Tomaszewska | Kazimierz Hałaburda

Forum Zakażeń 2015;6(5):325–331


Inwazyjna choroba grzybicza – wyzwanie XXI wieku ?

Invasive fungal disease – the challenge of XXI century?

Lidia Gil

Forum Zakażeń 2015;6(5):333–337


Rola laboratorium mikrobiologicznego w kontroli zakażeń szpitalnych

Role of microbiological laboratory in control of healthcare-associated infections

Marta Wróblewska | Beata Sulik-Tyszka

Forum Zakażeń 2015;6(5):339–345


Możliwości wykorzystania systemów ultrafiltracji w prewencji zakażeń Legionella pneumophila i Pseudomonas aeruginosa, bakterii występujących w szpitalnych instalacjach wodociągowych

Possibilities of using ultra-filtration systems for the prevention of infection by Legionella pneumophila and Pseudomonas aeruginosa derived from hospital water supply

Aleksandra Ołdak

Forum Zakażeń 2015;6(5):347–351


Listerioza u noworodka – opis przypadku

Listeriosis in newborn – a case report

Anna Sikora | Agnieszka Sikora | Marek Adamczyk

Forum Zakażeń 2015;6(5):353–357


VIII Ogólnopolskie Sympozjum cyklu Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń

Zakażenia związane z inwazyjnymi procedurami medycznymi – bezpieczeństwo i antybiotykoterapia

Forum Zakażeń 2015;6(5):359–366

Evereth Publishing