The use of the fibrous capsule surrounding the silicone breast implant as a capsular flap

Paweł Szychta1, 2 | Monika Dzieniecka3 | Jan Rykała2 | Kinga Kądzioła4 | Piotr Komorowski4 | Marek Zadrożny1

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi
3 Zakład Patomorfologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 4 Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej BioNanoPark Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego

Paweł Szychta Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Tel.: (42) 271 11 01

Wpłynęło: 08.07.2014

Zaakceptowano: 12.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):153–157

Streszczenie: Torebka włóknista otaczająca protezę piersiową może być zastosowana jako płat tkankowy, co zasugerowano w badaniach klinicznych. W dostępnym piśmiennictwie możliwość wykorzystania torebki jako płata tkankowego została uzasadniona jedynie na podstawie badania ultrastrukturalnego. Nie omówiono jej dokładnej budowy histologicznej, co z kolei miałoby największe znaczenie praktyczne. Wiarygodne stwierdzenie obecności naczyń krwionośnych w torebce włóknistej dowiodłoby możliwości jej zastosowania w chirurgii plastycznej jako płata tkankowego. Celem pracy było określenie budowy ultrastrukturalnej i histologicznej torebki włóknistej otaczającej protezę piersi oraz przedstawienie możliwości klinicznego zastosowania tej struktury w chirurgii plastycznej na podstawie materiału pobranego od pacjentki. W kwietniu 2014 roku u 54-letniej kobiety po mastektomii i wszczepieniu ekspandera lewej piersi wykonano wymianę ekspandera na protezę oraz mastopeksję prawej piersi. W celach poznawczych pobrano wycinek torebki włóknistej otaczającej ekspander. Preparat został poddany badaniu ultrastrukturalnemu i histologicznemu. Badanie ultrastrukturalne wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. scanning electron microscope – SEM). W badaniu histologicznym przeprowadzono barwienie według Massona, Verhoeffa- Van Giesona i badanie immunohistochemiczne z przeciwciałami anty-CD31 (ang. cluster of differentiation 31). Na podstawie zdjęć mikroskopowych wykazano, że torebka włóknista zawiera naczynia krwionośne, które znajdują się w podścielisku składającym się głównie z wielu warstw włókien kolagenowych i mniejszej ilości włókien elastynowych. Torebka otaczająca protezę jest wytrzymałą i nierozciągliwą strukturą zawierającą włosowate naczynia krwionośne, które są zlokalizowane głównie blisko jej wewnętrznej powierzchni. Dzięki widocznemu ukrwieniu może potencjalnie służyć w praktyce klinicznej jako uszypułowany płat tkankowy.

Słowa kluczowe: ciała obce, implanty gruczołu piersiowego, płaty chirurgiczne, tkanki

Abstract: Fibrouscapsule surrounding breast prosthesis can be used as a soft tissue flap, which has already been suggested in clinical trials. In the available literature, the potential of using the capsule as a tissue flap has been advocated only on the basis of ultrastructural studies. However, the precise histological design has not been demonstrated, which in turn would have the greatest practical significance. Reliable determination of blood vessels in the fibrouscapsule would show the possibility of utilizing it in plastic surgery as a pedicled flap. The aim of this paper was to demonstrate the ultrastructual and histological properties of the fibrous capsule surrounding the breast prosthesis together with the possibility of clinical application of this structure in plastic surgery. In April 2014, a 54-year-old patient after left-sided mastectomy and breast reconstruction with expander underwent surgical exchange of the expander into prosthesis and right breast reduction. A small section of the fibrous capsule surrounding the expander was meticulously dissected for the scientific purposes. The specimen was examined ultrastructurally and histologically. Ultrastructural study was performed using a scanning electron microscope (SEM). Histological study included staining by Masson, Verhoeff-Van Gieson and immunohistochemistry with anti-CD31 (cluster of differentiation 31). The microscopic images demonstrated that the fibrous capsule contained blood vessels, which were located in the stroma, mainly composed of multiple layers of collagen fibers and a smaller amount of elastic fibers. Fibrous capsule surrounding the prosthesis is strong and inextensible structure containing the capillary blood vessels, which are mainly located near its inner surface. Due to the apparent blood supply, the capsule can be potentially used in the clinical practice as a pedicled tissue flap.

Key words: breast implants, foreign bodies, surgical flaps, tissues

Udostępnij

Evereth Publishing