Septic peritonitis secondary to cholangitis caused by Pseudomonas aeruginosa MDR and Enterococcus faecalis VRE treated in an intensive care theraphy unit. A case study.

Wiesława Duszyńska1 | Jakub Dynia2

ORCID*: 0000-0002-5880-4904 | 0000-0002-5382-0374

1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
Tel.: 71 733 23 02, e-mail: w.duszynska@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.07.2019

Zaakceptowano: 22.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019029

Forum Zakażeń 2019;10(3):199–206

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku rozwoju zapalenia otrzewnej u 31-letniego mężczyzny (chorującego na sferocytozę wrodzoną) z zapaleniem dróg żółciowych i wszczepioną przed dziesięcioma miesiącami protezą do przewodu żółciowego wspólnego z powodu jego zwężenia. Chory bezpośrednio po zabiegu wymiany protezy, z jednoczasowym drenażem dróg żółciowych, został przyjęty do Oddziału Intensywnej Terapii z objawami niewydolności: oddechowej, nerek i wątroby w przebiegu sepsy. Zapalenie dróg żółciowych powikłane zapaleniem otrzewnej z obrazem klinicznym wstrząsu septycznego zdiagnozowano w 10. dobie leczenia. Dwa dni wcześniej z powodu splenomegalii, przełomu hemolitycznego, anemizacji, wysokich wartości bilirubiny całkowitej w przebiegu sferocytozy wykonano zabieg resekcji śledziony, z jednoczasowym usunięciem pęcherzyka żółciowego. Trudności terapeutyczne wynikały ze zmieniającej się flory patogennej i lekooporności szczepów (Pseudomonas aeruginosa MDR, Enterococcus faecium VRE) odpowiadających za zakażenie wewnątrzbrzuszne. Usunięcie źródła zakażenia w postaci „starej” protezy, rozszerzona diagnostyka mikrobiologiczna, wdrożona skuteczna antybiotykoterapia celowana (kolistyna, ceftazydym – awibaktam, linezolid), leczenie wstrząsu septycznego według ustalonych standardów oraz stosowanie CVVHDF z pozaustrojową eliminacją endotoksyn z użyciem filtra oXiris™ doprowadziły do stabilizacji krążeniowo-oddechowej, poprawy funkcji nerek i wątroby. W 34. dobie hospitalizacji chorego wypisano do dalszego leczenia w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, a w 39. dobie ze szpitala.

Słowa kluczowe: ceftazydym – awibaktam, Pseudomonas aeruginosa MDR, zakażenie dróg żółciowych, zapalenie otrzewnej

Abstract: This paper describes a case of peritonitis caused by Pseudomonas aeruginosa in a 31-year-old patient suffering from hereditary spherocytosis, presenting with cholangitis in whom a prosthesis which was placed in the common bile duct a year before admission due stenosis. The patient was admitted to the ICU immediately after bile duct prosthesis replacement with concurrent biliary drainage and signs of respiratory, renal and hepatic insufficiency in the course of sepsis. The diagnosis of cholangitis complicated with peritonitis and clinical presentation of sepsis was made on the 10th day of treatment. Therapeutic difficulties resulted not only from already existing or augmented by hospitalization drug resistance of bacterial strains (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium) responsible for intra-abdominal infection but also from the necessity to perform total splenectomy (due to hereditary spherocytosis) complicated with an abscessed hematoma in the postoperative site. Conducting extended microbiological diagnostics, instituting effective targeted antibiotic therapy (ceftazidime – avibactam, linezolid), treating septic shock in accordance with the current guidelines and implementing CVVHDF with extracorporeal elimination of endotoxins using the oXirisTM blood purification set resulted in cardiopulmonary stabilization, as well as improvement/restoration of kidney and liver function. On the 34th day of hospitalization the patient was transferred
for further treatment to the Clinic of General and Minimally Invasive Surgery and discharged home on the 39th day of hospitalization.

Key words: ceftazidime – avibactam, cholangitis, peritonitis, Pseudomonas aeruginosa MDR

Udostępnij

Evereth Publishing