Epidemiology and sensitivity of coagulase-negative staphylococci isolated from blood infections in selected wards of the Marciniak Hospital – Centre of Emergency Medicine in Wroclaw

Sylwia Balicka1 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Laboratorium Mikrobiologii Diagnostyka Sp. z o.o. Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 10

Wpłynęło: 30.09.2015

Zaakceptowano: 14.10.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015057

Forum Zakażeń 2015;6(6):373–378

Streszczenie: Gronkowce koagulazo-ujemne (ang. coagulase-negative staphylococci – CNS) stanowią naturalną mikroflorę organizmu człowieka. Coraz więcej wiadomo o udziale gatunków CNS, takich jak: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis oraz Staphylococcus warneri w różnych zakażeniach u osób z zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego, po implantacji wszczepów, zabiegach chirurgicznych i leczeniu immunosupresyjnym. W okresie roku w czterech oddziałach wrocławskiego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej wykonano 2130 posiewów krwi, z czego 21,9% było dodatnich. Wśród posiewów dodatnich CNS stanowiły 50% izolatów, z czego dominującym był gatunek S. epidermidis. W pracy omówiono częstość występowania gronkowców koagulazo-ujemnych oraz wrażliwość tych szczepów na epidemiologicznie ważne antybiotyki i chemioterapeutyki. Szczególną uwagę zwraca fakt znacznej lekooporności CNS.

Słowa kluczowe: gronkowce koagulazo-ujemne, lekooporność, zakażenia krwi

Abstract: Coagulase-negative staphylococci (CNS) are the natural microflora of the human body. We know more and more about the contribution of the CNS species such as Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus warneri in various infections in people with impaired immune system function, after implantation of implants, surgeries and immunosuppressive treatment. In one year, 2130 blood cultures were obtained in four wards of the Marciniak Hospital – Centre of Emergency Medicine in Wroclaw. 21.9% of them were positive. Among the positive ones, the CNS comprised 50% of the isolates, of which S. epidermidis was the prevalent species. This paper discusses the incidence of the CNS and the sensitivity of those strains to the epidemiologically important antibiotics and chemotherapeutics. Particular attention has been paid to the fact of significant drug resistance.

Key words: blood infections, coagulase-negative staphylococci, drug resistance

Udostępnij

Evereth Publishing