Disposal of medical waste based on the conclusions of the supreme audit office

Anna Ziółko

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 52 05, Fax: (22) 331 15 64

Wpłynęło: 20.05.2015

Zaakceptowano: 12.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015031

Forum Zakażeń 2015;6(3):191–195

Streszczenie: W latach 2011–2014 Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę 12 publicznych szpitali, 6 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz instalacji w zakładach termicznego przekształcania odpadów. Celem audytów było sprawdzenie, jak odpady medyczne są przetwarzane w polskich szpitalach, ponieważ niewłaściwe z nimi postępowanie może być przyczyną poważnych problemów, a nawet stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, kontrole NIK, odpady medyczne, zakaźne odpady medyczne

Abstract: The audit Supreme Audit Office in years 2011–2014 covers 12 public hospitals, 6 district sanitary and epidemiologic stations also installations in the plants for thermal treatment of waste. Supreme Audit Office checked how medical waste is treated in Polish hospitals, because improper treatment of such waste may be a serious problem or even pose an epidemiological threat. Proper treatment of medical waste is of key significance for epidemiologic safety.

Key words: infectious medical waste, medical waste, Supreme Audit Office audits, waste management

Udostępnij

Evereth Publishing