New legal instruments regarding sharps injuries prevention in healthcare personnel

Beata Świątkowska

Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź, Tel.: (42) 631 45 66, Fax: (42) 631 45 62

Wpłynęło: 14.05.2014

Zaakceptowano: 10.06.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014030

Forum Zakażeń 2014;5(3):185–189

Streszczenie: Pracownicy zatrudnieni w sektorze opieki zdrowotnej są podczas codziennej pracy narażeni na przypadkowe zranienia ostrymi narzędziami medycznymi. Szacuje się, że w Polsce ma miejsce około 37 tysięcy incydentów tego typu w skali roku. Znaczna część tych zdarzeń nie jest nigdzie zgłaszana. Celem pracy było przybliżenie zagadnień związanych z zapobieganiem i eliminacją zranień ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w świetle polskich przepisów prawnych. Analiza najnowszych rozwiązań prawnych umożliwia całościowe spojrzenie na podejmowane obecnie działania prowadzące do redukcji zagrożenia związanego z chorobami krwiopochodnymi. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy w kompleksowy sposób zobowiązują wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą do zapewnienia pracownikom sektora medycznego bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przed wypadkami oraz do zapobiegania szerzenia się zakażeń będących skutkiem zranień. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowi dopełnienie przepisów dotyczących obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Rozporządzenie w głównej mierze kładzie nacisk na działania z zakresu organizacji pracy oraz opracowywania i wdrażania procedur zmierzających do eliminacji lub ograniczenia ryzyka zranień wśród pracowników.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, pracownicy służby zdrowia, zranienia ostrymi narzędziami

Abstract: Workers employed in the healthcare sector in the context of everyday work are exposed to accidental sharps injuries. The number of sharps in Poland is estimated at about 37,000 per year. A significant number of these incidents is never reported. The objective is to bring issues related to the prevention and elimination of injuries caused by sharp instruments used in providing health services in the light of Polish law. An analysis of the latest legal solutions provides a comprehensive look at the currently taken actions leading to a reduction the risk of blood-borne diseases. In Poland the provisions of labour law in a comprehensive way oblige all healthcare institutions to provide safe and healthy working conditions to employees of the medical sector, protection against accidents at work and the prevention the spread of infections resulting from injuries. The provisions of the new regulation complement the legislation on the obligation on employers to provide a safe working environment and mainly put emphasis on work organization and development and implementation of procedures designed to eliminate or reduce the risk of injuries among employees.

Key words: healthcare workers, occupational health and safety, sharps injury

Udostępnij

Evereth Publishing