Monetary compensation and redress for injury caused during the course of medical treatment. Analysis of patients’ claims on the basis of case law

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 10.11.2012

Zaakceptowano: 7.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):167–172

Streszczenie: W ostatnich latach przepisy regulujące działalność leczniczą uległy istotnym zmianom. Zmierzają one w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w kierunku ich upowszechnienia oraz udostępnienia pacjentom drogi do ich zaspokojenia. Wyrazem tych zmian jest między innymi powstanie Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz skonkretyzowanie katalogu praw pacjenta jako praw osobistych podlegających ochronie prawnej.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, pacjent, sąd, zadośćuczynienie

Abstract: In recent years, provisions governing curative activities have changed significantly. They aim at making obtaining compensation and redress by patients more common and accessible. A result of these changes, among other things, is the establishment of Regional Commissions for adjudication of medical events and creation of a more specific list of patients’ personal rights protected by law.

Key words: compensation, court, patient, redress

Udostępnij

Evereth Publishing